Luftbilder: Flug über Stuttgart - insbesondere S21 Tunnel / Fasanenhof - Schwelmenwasen / SI-Zentrum / A8 Echterdinger Ei

Luftbilder: Flug über Stuttgart - insbesondere S21 Tunnel / Fasanenhof - Schwelmenwasen /...

Foto: 7aktuell.de | Oskar Eyb

Quelle: 7aktuell.de | Oskar Eyb